Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Polskie Prawo

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
Tekst

Prawo – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.

Prawo atomowe - ustawa z dnia 29 listopada 2000 r.

Prawo autorskie i prawa pokrewne - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., reguluje między innymi przedmiot i podmiot prawa autorskiego, wyjątki i ograniczenia praw autorskich, okres obowiązywania praw autorskich oraz ochronę przedmiotu prawa autorskiego.

Prawo bankowe - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., określa zasady tworzenia i organizację banków, zasady podejmowania i prowadzenia działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasady zarządzania rachunkami bankowymi, zasady rozliczeń pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków, zasady udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz zasady koncentracji zaangażowań, przepisy o gwarancjach bankowych, poręczeniach i akredytywach, zasady emisji bankowych papierów wartościowych, obowiązki i prawa banków, zasady zrzeszania się i łączenia banków, przepisy o funduszach własnych i gospodarce finansowej banków, zasady nadzoru bankowego, nad oddziałami instytucji kredytowych i nadzoru skonsolidowanego, tryb postępowania naprawczego, likwidacyjnego i upadłościowego banków, zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej banków.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo celne - ustawa z dnia 19 marca 2004 r.

Prawo czekowe - ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r.

Prawo dewizowe - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.

Prawo energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., określa zasady dostarczania paliw i energii, zasady polityki energetycznej państwa, kompetencje i zasady działania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przepisy o koncesjach i taryfach energetycznych, przepisy o urządzeniach energetycznych, instalacjach, sieciach i ich eksploatacji.

Prawo farmaceutyczne - ustawa z dnia 6 września 2001 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne - ustawa z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geologiczne i górnicze - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo lotnicze - ustawa z dnia 3 lipca 2002 r.

Prawo łowieckie - ustawa z dnia 13 października 1995 r.

Prawo o adwokaturze - ustawa z dnia 26 maja 1982 r.

Prawo o aktach stanu cywilnego - ustawa z dnia 29 września 1986 r.

Prawo o miarach - ustawa z dnia 11 maja 2001 r.

Prawo o notariacie - ustawa z dnia 14 lutego 1991 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o ruchu drogowym - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r., regulująca przepisy i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego.

Prawo o stowarzyszeniach - ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r., określa zasady organizacji i działania szkół wyższych, w tym autonomię szkół wyższych, tryb tworzenia i likwidacji szkół wyższych, kompetencje nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni, uprawnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Rady Głownej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prawo o ustroju sądow administracyjnych - ustawa z dnia 25 lipca 2002 r.

Prawo o ustroju sądow powszechnych - ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.

Prawo o ustroju sądow wojskowych - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Prawo o zgromadzeniach - ustawa z dnia 5 lipca 1990 r.

Prawo pocztowe - ustawa z dnia 23 listopada 2012 r., regulująca kwestie prawne związane z działalnością pocztową.

Prawo prasowe - ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r.

Prawo probiercze - ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r.

Prawo prywatne międzynarodowe - ustawa z dnia 4 lutego 2011 r.

Prawo przewozowe - ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.

Prawo spółdzielcze - ustawa z dnia 16 września 1982 r.

Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r.

Prawo upadłościowe i naprawcze - ustawa z dnia 28 lutego 2003 r.

Prawo wekslowe - ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r.

Prawo własności przemysłowej - ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo wodne - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., określa zasady udzielania zamówień publicznych, zasady ogłaszania zamówienia, tryb postępowania o udzielenie zamówienia, tryby udzielania zamówień (przetargu ograniczonego i nieograniczonego, dialogu konkurencyjnego, negocjacji z ogłoszeniem i bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej), zasady wyboru najkorzystniejszej oferty, zasady dokumentowania postępowań, zasady zawierania umów ramowych, zasady ustanawiania i działania dynamicznego systemu zakupów, zasady przeprowadzania konkursu, zasady udzielania zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych i zamówień sektorowych, zasady zawierania umów w sprawie zamówień publicznych, kompetencje i zasady działania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zasady działania Krajowej Izby Odwoławczej, środki ochrony prawnej w postępowaniu w sprawie zamówień publicznych, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy.

Infromacja
Ostatnia aktualizacja portalu - styczeń 2014r.

Pełny spis treści