Polskie Prawo

Wyszukiwanie

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 1109

1. Wniosek w sprawie należącej do właściwości Komisji podlega opłacie w wysokości:

1) dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - w sprawach, o których mowa w art. 1101 ust. 2 pkt 1;

2) trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - w sprawach, o których mowa w art. 1101 ust. 2 pkt 2-4;

3) przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - w sprawach o wykładnię orzeczenia Komisji wydanego w składzie trzyosobowym;

4) jednego i 2/3 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - w sprawach o wykładnię orzeczenia Komisji wydanego w składzie pięcioosobowym.

2. Opłatę wnosi się wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, na rachunek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.

4. Nie pobiera się opłat od wniosków, o których mowa w art. 1101 ust. 2 pkt 5.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"