Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo bankowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 190

W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754 oraz Nr 139, poz. 933 i 934) w art. 81:

a) w ust. 1 wyrazy "Prezes Narodowego Banku Polskiego" zastępuje się wyrazami "Komisja Nadzoru Bankowego",

b) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "Prezesem Narodowego Banku Polskiego" zastępuje się wyrazami "Komisją Nadzoru Bankowego".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"