Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 45b

1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, zwana dalej "komisją kwalifikacyjną".

2. Komisję kwalifikacyjną powołuje i odwołuje Główny Geodeta Kraju,

3. Komisję kwalifikacyjną powołuje się z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń społeczno-zawodowych działających w dziedzinie geodezji i kartografii.

4. Główny Geodeta Kraju wyznacza przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.

5. Główny Geodeta Kraju, na wniosek przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, może powoływać zespoły kwalifikacyjne spośród członków tej komisji.

6. Przewodniczącemu i członkom komisji kwalifikacyjnej przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"