Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 46a

1. Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe następuje w przypadku:

1) wydania ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 3;

2) sądowego zakazu wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii;

3) sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych;

4) zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4;

5) odebrania uprawnień zawodowych, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 5;

6) śmierci.

2. Wykreślenia z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe dokonuje się z urzędu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznych decyzji, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3, albo udokumentowanej informacji z rejestru PESEL.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"