Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo geologiczne i górnicze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 162

1. Państwowa służba geologiczna wykonuje następujące zadania państwa w zakresie geologii:

1) inicjuje, koordynuje i wykonuje zadania zmierzające do rozpoznania budowy geologicznej kraju, w tym prac o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w szczególności dla odnowienia bazy surowcowej kraju, ustalania zasobów złóż kopalin, a także dla ochrony środowiska;

2) prowadzi centralne archiwum geologiczne;

3) gromadzi, udostępnia, przetwarza i archiwizuje dane geologiczne;

4) prowadzi bazy danych geologicznych;

5) sporządza krajowy bilans zasobów kopalin;

6) przygotowuje materiały w celu przeprowadzania przetargów na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów i wydobywanie węglowodorów ze złóż;

7) koordynuje i wykonuje prace z zakresu kartografii geologicznej oraz wykonuje prace pilotażowe z tego zakresu;

8) prowadzi rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla;

9) koordynuje zadania z zakresu ochrony georóżnorodności oraz geologii środowiskowej;

10) rozpoznaje i monitoruje zagrożenia geologiczne.

2. Państwowa służba geologiczna wykonuje inne, niż określone w ust. 1, zadania państwa w zakresie geologii, powierzone przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"