Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo geologiczne i górnicze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 196

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) w załączniku do ustawy wprowadza się następujące zmiany:

1) w części I:

a) skreśla się pkt 40,

b) pkt 41 otrzymuje brzmienie:

"41. Zatwierdzenie programu szkolenia osób wykonujących określone czynności w ruchu zakładu górniczego - od każdego programu",

c) pkt 43 otrzymuje brzmienie:

"43. Nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu górniczego:

1) osobie prawnej,

2) osobie fizycznej";

2) w części III pkt 43 otrzymuje brzmienie:

"43. Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, na potrzeby działalności regulowanej Prawem geologicznym i górniczym.".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"