Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo geologiczne i górnicze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 53

1. Osoby wykonujące czynności:

1) kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego albo zakładu w następujących rodzajach czynnych albo likwidowanych zakładów górniczych, następujących rodzajach czynnych albo likwidowanych zakładów wykonujących roboty geologiczne oraz następujących rodzajach zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1:

a) w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

b) w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali,

c) w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali,

d) w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny lub wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych,

e) w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny,

f) w zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi,

g) w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory,

h) w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,

i) w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną,

j) w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową,

ja) w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla,

k) w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną,

l) w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą odkrywkową,

m) w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową,

n) w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5,

o) w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5,

p) w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5,

q) w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5,

2) kierownika oraz zastępcy kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych albo zakładów wymienionych w pkt 1,

3) w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych albo zakładów wymienionych w pkt 1,

4) w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych wymienionych w pkt 1 lit. a-c,

5) mierniczego górniczego:

a) w zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1,

b) w zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze,

6) geologa górniczego:

a) w zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1,

b) w zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze,

7) geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych,

8) kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym,

9) specjalistów w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym,

10) specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego

- są obowiązane posiadać kwalifikacje określone ustawą.

2. Osoby wykonujące czynności w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. d-m albo zakładów wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. n-q są obowiązane posiadać określane przez przedsiębiorcę albo podmiot, który uzyskał inną niż koncesja decyzję stanowiącą podstawę wykonywania działalności wykonywanej ustawą, przygotowanie i doświadczenie zawodowe do wykonywania tych czynności, a także znajomość:

1) przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego,

2) zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu określonego rodzaju zakładów górniczych i występujących w nich zagrożeń

- w stopniu niezbędnym do wykonywania tych czynności.

3. Czynności kierownika ruchu, zastępcy kierownika ruchu, kierownika działu ruchu oraz zastępcy kierownika działu ruchu są czynnościami w kierownictwie ruchu, a czynności kierownika działu ruchu oraz zastępcy kierownika działu ruchu - czynnościami w kierownictwie działu ruchu.

4. Osobami wykonującymi czynności kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym są:

1) kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik okręgowej stacji ratownictwa górniczego, a także ich zastępcy - w podmiotach wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych;

2) kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz jego zastępca - w podmiotach wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze.

5. Osobami wykonującymi czynności specjalistów w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym są:

1) kierownik dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych oraz kierownik zawodowych pogotowi specjalistycznych - w podmiotach wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych;

2) kierownik oddziału terenowego jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik zawodowych pogotowi specjalistycznych - w podmiotach wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze.

6. Osobami wykonującymi czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego są:

1) w podziemnych zakładach górniczych:

a) górnik strzałowy,

b) wydawca środków strzałowych,

c) instruktor strzałowy,

d) sygnalista szybowy,

e) maszynista maszyn wyciągowych,

f) rewident urządzeń wyciągowych,

g) operator: samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn do stawiania obudowy kotwowej,

h) operator: pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, pojazdów do przewozu osób lub pojazdów do przewozu środków strzałowych,

i) maszynista: lokomotyw pod ziemią, kolejek podwieszanych pod ziemią lub kolejek spągowych pod ziemią,

j) rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa,

k) spawacz,

l) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV,

m) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV;

2) w odkrywkowych zakładach górniczych:

a) strzałowy,

b) wydawca środków strzałowych,

c) spawacz,

d) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV,

e) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV;

3) w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla:

a) strzałowy,

b) wydawca środków strzałowych,

c) spawacz,

d) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV,

e) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV,

f) mechanik wiertni,

g) operator agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego.