Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo lotnicze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

OPŁATY LOTNICZE

Tabela nr 1

Wykaz czynności urzędowych i wysokość stawki opłaty lotniczej za koncesje, zezwolenia, promesy, licencje, certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty

Część I Koncesje i zezwolenia

1.1. Koncesje

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. W zakresie koncesji na przewóz lotniczy:
1) przyznanie uprawnień do wykonywania regularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) i liczby miejsc pasażerskich

6.000

2) przyznanie uprawnień do wykonywania regularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub liczbie miejsc pasażerskich poniżej 20

4.000

3) przyznanie uprawnień do wykonywania nieregularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) i liczby miejsc pasażerskich

5.000

4) przyznanie uprawnień do wykonywania nieregularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub liczbę miejsc pasażerskich poniżej 20

2.000

5) zmiana koncesji

10% wynikającej z uprawnień stawki lub sumy stawek określonych w pkt 1-4

2. Wydanie promesy koncesji na przewóz lotniczy

50% stawki lub sumy stawek określonych w ust. 1 pkt 1-4, z uwzględnieniem zakresu uprawnień objętych promesą

3. Związane z nadzorem nad koncesjonariuszami:
1) wyrażenie zgody na prowadzenie operacji przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego leasingującego od innego przedsiębiorstwa statek powietrzny z załogą zarejestrowany w państwie niebędącym członkiem Konfederacji Szwajcarskiej, państwem członkowskim UE lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

2.000

2) zmiana decyzji w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie operacji przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego leasingującego od innego przedsiębiorstwa statek powietrzny z załogą zarejestrowany w państwie niebędącym członkiem Konfederacji Szwajcarskiej, państwem członkowskim UE lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w zakresie:

1.000

a) okresu na jaki została wyrażona zgoda
b) przyznanych decyzją uprawnień
3) inne czynności związane ze zmianą decyzji w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie operacji przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego leasingującego od innego przedsiębiorstwa statek powietrzny z załogą zarejestrowany w państwie niebędącym członkiem Konfederacji Szwajcarskiej, państwem członkowskim UE lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym)

200

1.2. Zezwolenia

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. W zakresie zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego:
1) przyznanie uprawnienia do zarządzania lotniskiem użytku publicznego

6.000

2) czynności związane ze zmianą zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

600

2. Promesa zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

3.000

3. W zakresie zezwolenia na obsługę naziemną na lotnisku użytku publicznego:
1) przyznanie uprawnień do wykonywania usług obsługi naziemnej na danym lotnisku użytku publicznego:
a) w kat. 1 - ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkowników

1.000

b) w kat. 2 - obsługa pasażerów

1.000

c) w kat. 3 - obsługa bagażu

600

d) w kat. 4 - obsługa ładunków (towarów i poczty)

1.000

e) w kat. 5 - obsługa płytowa statków powietrznych

1.000

f) w kat. 6 - obsługa kabinowa statków powietrznych

1.000

g) w kat. 7 - obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne

6.000

h) w kat. 8 - obsługa techniczno-administracyjna statków powietrznych

1.000

i) w kat. 9 - obsługa operacyjna lotu i administracyjna załóg statków powietrznych

1.000

j) w kat. 10 - transport naziemny

1.000

k) w kat. 11 - obsługa w zakresie zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych

1.000

2) przyznanie uprawnień do wykonywania własnej obsługi naziemnej na danym lotnisku użytku publicznego za każdą z kategorii określonych w ust. 3 pkt 1

1.000

3) czynności związane ze zmianą zezwolenia na obsługę naziemną na danym lotnisku użytku publicznego

10% stawki lub sumy stawek określonych w pkt 1 i 2, z uwzględnieniem zakresu przyznanych uprawnień

4. W zakresie zezwolenia na prawa sprzedaży:
1) zezwolenie na prowadzenie przez obcego przewoźnika lotniczego sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6.000

2) czynności związane ze zmianą zezwolenia na prowadzenie przez obcego przewoźnika lotniczego sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

600

5. Rozpatrzenie wniosku o wydanie upoważnienia na wykonywanie przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach polskiemu przewoźnikowi lotniczemu lub przewoźnikowi lotniczemu wspólnotowemu ustanowionemu, w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2.000

6. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach przewoźnikowi obcemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przy połączeniach:
1) regularnych (zezwolenie eksploatacyjne)

2.000

2) nieregularnych (10 lub więcej lotów nieregularnych w jednym sezonie rozkładowym - zezwolenie ogólne)

2.000

7. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach obcemu przewoźnikowi z państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską oraz państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na wykonywanie przewozów do lub z Rzeczypospolitej Polskiej, przy połączeniach:
1) regularnych (zezwolenie eksploatacyjne)

20.000

2) nieregularnych (10 lub więcej lotów nieregularnych w jednym sezonie rozkładowym - zezwolenie ogólne)

15.000

8. Rozpatrzenie wniosku o wydanie przewoźnikowi obcemu, wskazanemu w ust. 6 i 7, zezwolenia pojedynczego na wykonywanie do 9 lotów nieregularnych

0

9. Rozpatrzenie wniosku o zmianę lub dokonanie z urzędu zmiany w upoważnieniu lub zezwoleniu, wskazanych w ust. 5-10

0

10. Wydanie zezwolenia pojedynczego upoważniającego do wykonania dziesiątego i kolejnych lotów w danym sezonie rozkładowym dla przewoźnika określonego w ust. 7

15.000

Część II Licencje i świadectwa kwalifikacji

2.1. Licencje i świadectwa kwalifikacji mechaników obsługi technicznej

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Wydanie licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej po raz pierwszy lub jej przywrócenie

200

2. Każde następne wydanie licencji, o której mowa w ust. 1, bez względu na zakres wpisanych kategorii lub podkategorii

100

3. Wpisanie nowego uprawnienia do licencji, o której mowa w ust. 1, za każde uprawnienie

100

4. Uznanie licencji, o której mowa w ust. 1, wydanej przez właściwy organ obcego państwa

1.000

5. Wydanie licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 po raz pierwszy z wpisaną jedną kategorią lub podkategorią w zakresie:
1) B1.1, B1.3, B2, C

300

2) B1.2, B1.4

200

3) pozostałych kategorii lub podkategorii

100

6. Przedłużenie ważności licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66, niezależnie od uprawnień wpisanych do licencji

200

7. Przywrócenie licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 bez względu na zakres wpisanych kategorii lub podkategorii

200

8. Wpisanie do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 uprawnienia, typu statku powietrznego lub grupy statków powietrznych:
1) za każde uprawnienie

100

2) za typ w każdej kategorii lub podkategorii

100

3) za każdą grupę

100

9. Wpisanie drugiej i każdej kolejnej kategorii lub podkategorii do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 w zakresie:
1) B1.1, B1.3, B2, C

100

2) B1.2, B1.4

100

3) innych kategorii lub podkategorii

50

10. Wydanie duplikatu licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 lub wprowadzenie w licencji zmian danych adresowych

40

11. Zniesienie ograniczenia obsługowego w licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66

100

12. Konwersja kwalifikacji krajowych do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66

100

13. Wydanie świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych po raz pierwszy lub jego przywrócenie

100

14. Każde następne wydanie świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych

100

15. Wpisanie nowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych, za każde uzyskane uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia, przywrócenie ważności uprawnienia

100

16. Uznanie świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych wydanego przez właściwy organ obcego państwa

1.000

17. Wydanie duplikatu świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych lub wprowadzenie do niego zmian danych adresowych

40

2.2. Licencje i świadectwa kwalifikacji pozostałych członków personelu lotniczego

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Wydanie licencji po raz pierwszy lub jej przywrócenie dla:
1) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, pilota sterowcowego

60

2) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, radiooperatora pokładowego

100

3) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, dyspozytora lotniczego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego

200

2. Każde następne wydanie licencji:
1) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, pilota sterowcowego

40

2) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, radiooperatora pokładowego

100

3) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego, dyspozytora lotniczego

150

3. Wpisanie nowego uprawnienia do licencji za każde uzyskane uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia, przywrócenie ważności uprawnienia:
1) pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego

40

2) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota sterowcowego

40

3) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, radiooperatora pokładowego

100

4) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, dyspozytora lotniczego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego

200

4. Uznanie licencji wydanej przez właściwy organ obcego państwa:
1) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, pilota sterowcowego

100

2) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, radiooperatora pokładowego

1.000

3) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, dyspozytora lotniczego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego

1.500

5. Wydanie duplikatu licencji, o której mowa w ust. 1, lub wprowadzenie do niej zmian danych adresowych

40

6. Wydanie świadectwa kwalifikacji po raz pierwszy lub jego przywrócenie dla:
1) pilota lotni, pilota paralotni, pilota motolotni, pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg, skoczka spadochronowego, operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe

40

2) informatora służby informacji powietrznej lub informatora lotniskowej służby informacji powietrznej

40

7. Każde następne wydanie świadectwa kwalifikacji dla:
1) pilota lotni, pilota paralotni, pilota motolotni, pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg, skoczka spadochronowego, operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe

40

2) informatora służby informacji powietrznej lub informatora lotniskowej służby informacji powietrznej

40

8. Wpisanie nowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji, za każde uzyskane uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia, przywrócenie ważności uprawnienia

40

9. Uznanie świadectwa kwalifikacji wydanego przez właściwy organ obcego państwa

100

10. Wydanie duplikatu świadectwa kwalifikacji lub wprowadzenie do niego zmian danych adresowych

40

Część III Certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty

3.1. Certyfikacja podmiotów w zakresie szkolenia lotniczego

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu FTO lub CTO po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy w zakresie:

Opłata podstawowa

420

zwiększona o opłatę za poszczególne wskazane specjalności

1) pilot samolotowy

140

2) pilot samolotowy zawodowy

280

3) pilot samolotowy liniowy

700

4) pilot śmigłowcowy

140

5) pilot śmigłowcowy zawodowy

280

6) pilot śmigłowcowy liniowy

700

7) pilot wiatrakowcowy

140

8) pilot wiatrakowcowy zawodowy

420

9) pilot sterowcowy zawodowy

280

10) pilot sterowcowy liniowy

700

11) pilot balonu wolnego

140

12) pilot szybowcowy

140

13) nawigator lotniczy

280

14) mechanik pokładowy

280

15) radiooperator pokładowy

280

16) pilot pionowzlotu

140

17) pilot ultralekkiego statku powietrznego

140

18) pilot śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 600 kg

140

19) pilot wiatrakowca ultralekkiego

140

20) pilot motolotni

140

21) instruktor

280

2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu TRTO ośrodka szkolenia personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych, wymienionego w ust. 1, w zakresie wymaganym dla uzyskania uprawnień wpisywanych do już posiadanej licencji po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy

75% stawki określonej w ust. 1

3. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu CTO lub CAPTO w zakresie wymaganym dla uzyskania licencji lotniczej lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy w zakresie:

Opłata podstawowa

280

zwiększona o opłatę za poszczególne specyfikacje

1) skoczek spadochronowy zawodowy

280

2) kontroler ruchu lotniczego

700

3) dyspozytor lotniczy

420

4) informator służby informacji powietrznej

420

5) informator lotniskowej służby informacji powietrznej

420

6) praktykant-kontroler ruchu lotniczego

700

4. Przeprowadzenie procesu certyfikacji na rozszerzenie zakresu certyfikatu FTO, TRTO, CTO lub CAPTO i wydanie nowego certyfikatu w zakresie:

Opłata podstawowa

150

zwiększona o opłatę za poszczególne wskazane specjalności

1) pilot samolotowy

100

2) pilot samolotowy zawodowy

250

3) pilot samolotowy liniowy

500

4) pilot śmigłowcowy

100

5) pilot śmigłowcowy zawodowy

250

6) pilot śmigłowcowy liniowy

500

7) pilot wiatrakowcowy

100

8) pilot wiatrakowcowy zawodowy

400

9) pilot sterowcowy zawodowy

250

10) pilot sterowcowy liniowy

500

11) pilot balonu wolnego

100

12) pilot szybowcowy

100

13) nawigator lotniczy

150

14) mechanik pokładowy

150

15) radiooperator pokładowy

150

16) skoczek spadochronowy zawodowy

250

17) kontroler ruchu lotniczego

650

18) dyspozytor lotniczy

500

19) informator służby informacji powietrznej

400

20) praktykant-kontroler ruchu lotniczego

650

21) pilot pionowzlotu

100

22) pilot ultralekkiego statku powietrznego

100

23) pilot śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 600 kg

100

24) pilot wiatrakowca ultralekkiego

100

25) pilot motolotni

100

26) instruktor

200

27) informator lotniskowej służby informacji powietrznej

400

5. Przeprowadzenie procesu uznania certyfikatu organizacji szkoleniowej lotniczej wydanego przez inne państwo na podstawie wymagań ICAO w zakresie:

Opłata podstawowa

5.000

zwiększona o opłatę za poszczególne specjalności

1) pilota paralotni, pilota lotni, uprawnienia na klasę samolotów jednosilnikowych, uprawnienia do wykonywania lotów nocnych VFR, uprawnienia na motoszybowiec, uprawnienia na klasę balonu, uprawnienia do wykonywania lotów z napędem, uprawnienia do wykonywania lotów na motoparalotni

100

za każdą wskazaną specjalność lub uprawnienie

2) specjalności pilota samolotowego, pilota sterowcowego, pilota pionowzlotu, pilota ultralekkiego statku powietrznego, pilota śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 600 kg, pilota wiatrakowca ultralekkiego, pilota motolotni, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego

200

za każdą wskazaną specjalność

3) uprawnienia do lotów z pasażerem, uprawnienia do zarobkowego wykonywania czynności dowódcy balonu wolnego na gaz, uprawnienia do zarobkowego wykonywania czynności dowódcy balonu wolnego na ogrzane powietrze

300

za każde wskazane uprawnienie

4) specjalności nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, radiooperatora pokładowego, uprawnienia na klasę samolotów wielosilnikowych

400

za każdą wskazaną specjalność lub uprawnienie

5) specjalności instruktora

500

za każde wskazane uprawnienie

6) uprawnienia do lotów IFR, uprawnienia pilota doświadczalnego

700

za każde wskazane uprawnienie

7) specjalności pilota zawodowego, uprawnienia na typ samolotu z załogą jednoosobową (wpisywany do licencji), uprawnienia na typ śmigłowca jednosilnikowy z załogą jednoosobową

800

za każdą wskazaną specjalność lub uprawnienie

8) specjalności pilota liniowego, informatora służby informacji powietrznej, informatora lotniskowej służby informacji powietrznej, dyspozytora lotniczego, uprawnienia na typ śmigłowca z załogą jednoosobową wielosilnikowy

1.500

za każdą specjalność lub uprawnienie

9) specjalności praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego i kontrolera ruchu lotniczego

2.000

10) uprawnienia na typ samolotu z załogą wieloosobową, uprawnienia na typ śmigłowca z załogą wieloosobową

3.000

za każdą specjalność lub uprawnienie

6. Przeprowadzenie procesu certyfikacji urządzenia do szkolenia lotniczego i wydanie certyfikatu po raz pierwszy albo przywrócenie ważności certyfikatu dla:
1) OTD

500

2) BITD

500

3) FNPT

500

4) FTD

800

5) FFS

800

7. Przeprowadzanie procesu certyfikacji na rozszerzenie zakresu certyfikatu FTD dla wszystkich uprawnień lub specjalności

2.000

8. Wydanie zatwierdzenia symulatora

500

za każde zatwierdzenie

9. Przeprowadzenie procesu certyfikacji MTO Part-147 po raz pierwszy i wydanie certyfikatu zatwierdzenia albo przywrócenie jego ważności w zakresie do prowadzenia szkoleń, za każdą kategorię lub podkategorię:
1) B1.1, B1.3, B2

700

2) B1.2, B1.4

600

3) inne kategorie lub podkategorie

500

10. Przeprowadzenie procesu certyfikacji MTO Part-147 po raz pierwszy i wydanie certyfikatu zatwierdzenia albo przywrócenie jego ważności w zakresie do prowadzenia szkoleń i egzaminowania, za każdy typ statku powietrznego w poszczególnych kategoriach lub podkategoriach:
1) B1.1, B1.3, B2

350

2) B1.2, B1.4

300

3) inne kategorie lub podkategorie

250

11. Przeprowadzanie procesu certyfikacji MTO Part-147 po raz pierwszy i wydanie certyfikatu zatwierdzenia albo przywrócenie jego ważności w zakresie do prowadzenia egzaminów, za każdy typ statku powietrznego w poszczególnych kategoriach lub podkategoriach:
1) B1.2, B1.4

600

2) innych kategoriach

500

12. Przeprowadzenie procesu certyfikacji MTO w zakresie obsługi technicznej statków powietrznych innych niż samoloty i śmigłowce oraz samolotów i śmigłowców, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia 216/2008/WE, i wydanie certyfikatu na:

opłata podstawowa

300

zwiększona o opłatę za każdą specjalność

1) statek powietrzny jako całość

500

2) płatowiec

250

3) silnik

250

4) awionikę

250

13. Rozszerzenie zakresu certyfikatu MTO Part-147:
1) za każdą kategorię

200

2) za każdy typ statku powietrznego:
a) szkolenie i egzaminowanie

400

b) egzaminowanie

300

14. Rozszerzenie zakresu certyfikatu MTO

300

15. Wpisanie do rejestru podmiotów szkolących i wydanie zaświadczenia o wpisie

150

16. Rozszerzenie wpisu do rejestru podmiotów szkolących i wydanie zaświadczenia o wpisie

100

3.2. Rejestracja statków powietrznych

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Rezerwacja znaków rozpoznawczych

30

2. Przedłużenie rezerwacji znaków rozpoznawczych

20

3. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie statku powietrznego do rejestru cywilnych statków powietrznych lub ewidencji statków powietrznych i wydanie świadectwa rejestracji lub ewidencji:
1) lotni, motolotni, paralotni, balonów, spadochronów

50

2) szybowców, motoszybowców, statków powietrznych kategorii specjalnej

70

3) samolotów i śmigłowców o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1 000 kg

100

b) od 1 000 kg do 5700 kg

300

c) od 5700 kg do 20 000 kg

800

d) powyżej 20 000 kg

2.000

4. Wydanie duplikatu lub wymiana świadectwa rejestracji lub świadectwa ewidencji dokonana na wniosek jego posiadacza

30

5. Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu statku powietrznego z rejestru lub ewidencji albo wydanie zaświadczenia o niewpisaniu statku powietrznego do rejestru lub ewidencji

50

6. Wydanie wyciągu z rejestru cywilnych statków powietrznych lub z ewidencji statków powietrznych

300

7. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zgody na wpis do rejestru cywilnych statków powietrznych zgodnie z art. 35 ustawy

80

8. Zaakceptowanie umowy o czasowym oddaniu statku powietrznego do używania osobie innej niż właściciel

100

9. Przydział kodu adresowego transpondera MODE-S

200

10. Dokonanie wpisu zastawu cywilnego lub rejestrowego w świadectwie rejestracji lub świadectwie ewidencji

100

3.3. Certyfikacja sprzętu lotniczego (Type Certificate)

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w zł

1

2

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie dokumentu zdatności równoważnego certyfikatowi typu (nie obejmuje czynności, za które pobierane są opłaty wnoszone na rzecz EASA) dla:
1) samolotów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1 000 kg (w tym ultralekkie)

1.500

b) od 1 000 kg do 5 700 kg

3.200

c) od 5 700 kg do 20 000 kg

8.000

d) powyżej 20 000 kg

18.000

2) wiropłatów

jak dla samolotów

3) sterowców

4.000

4) motoszybowców

1.500

5) szybowców

1.000

6) balonów załogowych

1.000

7) statków powietrznych kategorii specjalnej

500-3.000

8) spadochronów

500

9) silników lotniczych o maksymalnej mocy startowej lub dopuszczalnym ciągu:
a) do 75 kW

800

b) od 75 kW do 375 kW lub 10 000 N

1.200

c) od 375 kW do 750 kW lub od 10 000 N do 50 000 N

3.500

d) powyżej 750 kW lub 50 000 N

8.000

10) silników do motoszybowców, samolotów ultralekkich lub motolotni

300

11) śmigieł:
a) o skoku stałym lub nastawnym na ziemi

600

b) o skoku zmiennym

2.000

12) motolotni

400

13) lotni

80

14) paralotni

60

15) wydanie uzupełniającego certyfikatu typu (STC) dla samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1 000 kg (w tym ultralekkie)

300

b) od 1 000 kg do 5 700 kg

1.000

c) od 5 700 kg do 20 000 kg

2.000

d) powyżej 20 000 kg

5.000

2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie orzeczenia typu dla następującego sprzętu lotniczego:
1) urządzenia ratownicze dla konstrukcji ultralekkich, lotni, motolotni i paralotni

200-600

2) zaczepy do holowania szybowców i transparentów

100

3) uprzęże do lotni i paralotni

60

3. Zmiany i uzupełnienia certyfikacji sprzętu lotniczego

50% stawki określonej w ust. 1 lub 2

4. Zatwierdzanie biuletynów zdatności lub dokumentacji technicznej statków powietrznych i wyposażenia istotnych dla bezpieczeństwa lotniczego:
1) programów prób na ziemi oraz programów prób w locie dla:
a) samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
- do 1 000 kg (w tym ultralekkie)

100

- od 1 000 kg do 5 700 kg

300

- od 5 700 kg do 20 000 kg

500

- powyżej 20 000 kg

1.000

b) pozostałych rodzajów statków powietrznych

100

2) instrukcji użytkowania w locie dla:
a) samolotów i śmigłowców o maksymalnej masie startowej (MTOM):
- do 1 000 kg (w tym ultralekkie)

300

- od 1 000 kg do 5 700 kg

500

- od 5 700 kg do 20 000 kg

2.000

- powyżej 20 000 kg

8.000

b) motoszybowców i szybowców

200

c) sterowców i balonów załogowych

500

d) statków powietrznych kategorii specjalnej

50-800

e) spadochronów

50

f) motolotni, lotni i paralotni

50

3) instrukcji obsługi technicznej dla:
a) samolotów i śmigłowców o maksymalnej masie startowej (MTOM):
- do 1 000 kg (w tym ultralekkie)

200

- od 1 000 kg do 5 700 kg

500

- od 5 700 kg do 20 000 kg

1.000

- powyżej 20 000 kg

3.000

b) pozostałych statków powietrznych i silników

100

4) głównego wykazu wyposażenia minimalnego (MMEL) dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 5 700 kg

500

b) powyżej 5 700 kg

1.000

5. Zmiany w dokumentacji technicznej

50% stawki określonej w ust. 4

6. Szczególne przypadki certyfikacji:
1) uznanie dokumentów zdatności wydanych przez władze lotnicze innych państw:
a) dla samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
- do 1 000 kg (w tym ultralekkie)

200

- od 1 000 kg do 5 700 kg

500

- od 5 700 kg do 20 000 kg

1.000

- powyżej 20 000 kg

6.000

b) dla pozostałych rodzajów statków powietrznych

100

2) wydanie świadectw zgodności z normą hałasu, wibracji oraz zanieczyszczeniem ziemi, wody i powietrza dla:
a) samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
- do 5 700 kg

500

- powyżej 5 700 kg

2.000

b) pozostałych rodzajów statków powietrznych

300

3) wydanie świadectwa zgodności z normą hałasu, wibracji oraz zanieczyszczenia ziemi, wody i powietrza dla importowanych statków powietrznych

300

4) certyfikacja statków powietrznych bezpilotowych, wszystkich rodzajów

3.000

3.4. Zdatność do lotu statków powietrznych

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Przeprowadzenie procesu oceny zdatności do lotu statku powietrznego i wydanie świadectwa zdatności do lotu lub dokumentu równoważnego po raz pierwszy dla:
1) samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1 000 kg (w tym ultralekkie)

300

b) od 1 000 kg do 2 730 kg

900

c) od 2 730 kg do 20 000 kg

3.000

d) powyżej 20 000 kg

10.000

2) sterowców i bezpilotowych

400

3) szybowców

120

4) motoszybowców

250

5) balonów załogowych

250

6) spadochronów osobowych

120

7) spadochronów ratunkowych

200

2. Przedłużanie i odnawianie świadectw zdatności do lotu lub dokumentu równoważnego dla statków powietrznych, wykonanie przeglądu zdatności do lotu i wydanie poświadczenia ARC

75% opłaty określonej w ust. 1

3. Wydanie poświadczenia ARC w oparciu o rekomendację organizacji CAMO (wg Part-M/G z przywilejem M.A.711(b)) - obejmuje to kontrole Prezesa Urzędu, zatwierdzanie wszelkiego typu dokumentacji i ich zmian

10% opłaty określonej w ust. 1

4. Wystawienie eksportowego świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego lub dokumentu równoważnego dla elementu wyposażenia:
1) samoloty i wiropłaty o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 2 730 kg

100

b) od 2 730 kg do 5 700 kg

300

c) od 5 700 kg do 20 000 kg

500

d) powyżej 20 000 kg

1.500

2) sterowce

200

3) motoszybowce

100

4) szybowce

50

5) balony załogowe

50

6) spadochrony osobowe

30

7) spadochrony ratunkowe

80

5. Wystawienie świadectw oględzin dla statków powietrznych będących w próbach:
1) samoloty i wiropłaty o maksymalnej masie startowej (MTOM):
a) do 1 000 kg (w tym ultralekkie)

200

b) od 1 000 kg do 5 700 kg

300

c) od 5 700 kg do 20 000 kg

700

d) powyżej 20 000 kg

2.000

2) szybowce i motoszybowce

50

3) motoszybowce

100

4) inne (w szczególności sterowce, balony)

200

6. Wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w ust. 1-5

50

3.5. Certyfikacja jednostek produkujących wyroby, części i akcesoria

Rodzaj czynności urzędowej

Zakres prac

A1 Samoloty duże A3 Śmigłowce duże B1 Silniki turbinowe A2 Samoloty małe A4 Śmigłowce małe A5 Autożyra A6 Szybowce A7 Motoszybowce A8 Balony załogowe A9 Sterowce A11 Samoloty klasy VLA A12 Inne B2 Silniki tłokowe B3 APU D2 Wydawanie pozwolenia na lot B4 Śmigła C1 Akcesoria C2 Części D1 Czynności obsługowe

Wysokość stawki w zł

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu POA po raz pierwszy lub wznowienie ważności zatwierdzenia nieważnego dłużej niż 12 miesięcy

2.000

1.000

500

2. Rozszerzenie zakresu zatwierdzenia:

840

420

140

1) Rozszerzenie zakresu prac
2) Rozszerzenie o inne typy wyrobów

jak za zatwierdzenie zmiany znaczącej

(ust. 3)

- w zatwierdzonym zakresie prac
3. Zatwierdzenie zmian znaczących w organizacji posiadającej zatwierdzenie

25% wartości opłaty jak za certyfikację

(ust. 1)

4. Wydanie zgody na produkcję wyrobów, części lub akcesoriów bez przeprowadzenia procesu certyfikacji i wydania certyfikatu POA

50% wartości opłaty jak za certyfikację

(ust. 1)

3.6. Certyfikacja jednostek obsługi technicznej sprzętu lotniczego i zarządzania ciągłą zdatnością do lotu

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w zł

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AMO po raz pierwszy lub wznowienie certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy, dla jednostki:
1) spełniającej wymagania PART-1451)
a) w klasie statki powietrzne

A1

A2

A3

A4

3.000

1.500

1.500

1.100

b) w klasie silniki

B1

B2

B3

2.250

1.100

750

c) w klasie podzespoły

450 za każdą kategorię

d) w klasie badania nieniszczące

450

2) spełniającej wymagania PART M/F1)
a) w klasie statki powietrzne

A1

A2

A3

A4

1.100

1.100

750

b) w klasie silniki

B1

B2

B3

1.500

750

450

c) w klasie podzespoły

300 za każdą kategorię

d) w klasie badania nieniszczące

300

3) spełniającej wymagania PL-61)
a) w klasie statki powietrzne

A1

A2

A3

A4

750

750

450

b) w klasie silniki

B1

B2

B3

900

500

300

c) w klasie podzespoły

200 za każdą kategorię

d) w klasie badania nieniszczące

200

2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji jednostki zarządzania ciągłą zdatnością do lotu i wydanie certyfikatu CAMO po raz pierwszy lub wznowienie certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy:
1) spełniającej wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(a)

A1

A2

A3

A4

3.000

1.500

1.500

500

2) spełniającej wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(b)

2.000

1.000

700

400

3) spełniającej wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(c)

1.500

700

500

250

4) spełniającej wymagania PL-6

600

400

200

A1 - samoloty o maksymalnej masie startowej (MTOM) powyżej 5 700 kg A2 - samoloty o maksymalnej masie startowej (MTOM) 5 700 kg i poniżej A3 - śmigłowce A4 - statki powietrzne inne niż kategoria A1, A2 i A3 B1 - silniki turbinowe B2 - silniki tłokowe B3 - silniki pomocnicze APU

3.7. Uznawanie certyfikatów wydanych przez nadzory obcych państw

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w zł

Wielkość jednostki organizacyjnej2)

M

Ś

D

1. Uznanie certyfikatu AOC, certyfikatu AWC lub dokumentu równoważnego

500

1.500

4.500

2. Uznanie certyfikatu AMO lub dokumentu równoważnego

Opłata lotnicza jak w podczęści 3.6. ust. 1 pkt 3

3. Uznanie certyfikatu CAMO lub dokumentu równoważnego

Opłata lotnicza jak w podczęści 3.6. ust. 2 pkt 4

4. Uznanie certyfikatu symulatora lotu oraz urządzeń treningowych

300

500

1.000

3.8. Certyfikacja i rejestracja lotnisk3)

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Przeprowadzenie postępowania o wydanie promesy zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego i wydanie promesy:
1) o literze kodu A, B

5.000

2) o literze kodu C, D, E

25.000

2. Przeprowadzenie postępowania o wydanie promesy zezwolenia na założenie lotniska użytku wyłącznego i wydanie promesy:
1) o literze kodu A, B

1.500

2) o literze kodu C, D, E

3.000

3. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego i wydanie zezwolenia:
1) o literze kodu A, B

10.000

2) o literze kodu C, D, E

40.000

4. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na założenie lotniska użytku wyłącznego i wydanie zezwolenia:
1) o literze kodu A, B

2.000

2) o literze kodu C, D, E

4.000

5. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie lotniska użytku publicznego do rejestru lotnisk cywilnych i wydanie zaświadczenia o wpisie:
1) o literze kodu A, B

7.000

2) o literze kodu C, D, E

30.000

6. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie lotniska użytku wyłącznego do rejestru lotnisk cywilnych i wydanie zaświadczenia o wpisie:
1) o literze kodu A, B

2.500

2) o literze kodu C, D, E

5.000

7. Wydanie zaświadczenia o wpisie lotniska do rejestru lotnisk cywilnych

100

8. Przeprowadzenie postępowania o dokonanie zmiany w rejestrze lotnisk cywilnych

300

9. Wydanie zmienionego zaświadczenia o wpisie lotniska do rejestru lotnisk cywilnych

100

10. Zatwierdzenie instrukcji operacyjnej nowo zakładanego lotniska użytku publicznego:
1) o literze kodu A

8.000

2) o literze kodu B

16.000

3) o literze kodu C

24.000

4) o literze kodu D

32.000

5) o literze kodu E

40.000

11. Zatwierdzenie instrukcji operacyjnej nowo zakładanego lotniska użytku wyłącznego:
1) o literze kodu A

500

2) o literze kodu B

1.600

3) o literze kodu C

2.700

4) o literze kodu D

3.800

5) o literze kodu E

5.000

12. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojedynczej zmiany eksploatacyjnej i technicznej cech lotniska użytku publicznego:
1) o literze kodu A, B

1.300

2) o literze kodu C, D, E

2.600

13. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojedynczej zmiany eksploatacyjnej i technicznej cech lotniska użytku wyłącznego o literze kodu A, B, C, D, E

200

14. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie lądowiska do ewidencji lądowisk i wydanie zaświadczenia

1.000

15. Wydanie zaświadczenia o wpisie lądowiska do ewidencji lądowisk

100

16. Wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie lądowiska do ewidencji lądowisk lub o wpisie lotniczego urządzenia naziemnego do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych

300

17. Wydanie zgody na odstępstwo od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających

2.500

18. Przeprowadzenie procesu certyfikacji lotniska:
1) o literze kodu A

10.000

2) o literze kodu B

20.000

3) o literze kodu C

30.000

4) o literze kodu D

40.000

5) o literze kodu E

50.000

19. Przeprowadzenie procesu certyfikacji rozszerzającego zakres uprawnień wynikających z procesu certyfikacji, o wykonywanie operacji:
1) lądowania w warunkach ograniczonej widzialności (LVO) dla:
a) kategorii II (CAT II)

20.000

b) kategorii III A (CAT III A)

30.000

c) kategorii III B (CAT III B)

40.000

d) kategorii III C (CAT III C)

55.000

2) startów przy ograniczonej widzialności (LVTO)

20.000

20. Przeprowadzenie procesu certyfikacji lotniska przedłużającego ważność certyfikatu lotniska

50% stawki określonej w ust. 18

21. Przeprowadzenie procesu certyfikacji, o którym mowa w ust. 23, przedłużającego ważność uprawnień

50% stawki określonej w ust. 19

22. Przeprowadzenie procesu certyfikacji wznawiającego ważność certyfikatu, który był nieważny dłużej niż 12 miesięcy

50% stawki określonej w ust. 18

23. Przeprowadzenie procesu certyfikacji, o którym mowa w ust. 19, wznawiającego ważność uprawnień, które były nieważne dłużej niż 12 miesięcy

50% stawki określonej w ust. 19

24. Przeprowadzenie procesu certyfikacji wznawiającego ważność certyfikatu, który był cofnięty, zawieszony lub nieważny dłużej niż 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy

25% stawki określonej w ust. 18

25. Przeprowadzenie procesu certyfikacji, o którym mowa w ust. 19, wznawiającego ważność uprawnień, które były cofnięte, zawieszone lub nieważne dłużej niż 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy

25% stawki określonej w ust. 19

3.9. Certyfikacja zarobkowego transportu lotniczego

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

Wielkość jednostki organizacyjnej2)

M

Ś

D

1

2

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AOC po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu AOC nieważnego dłużej niż 12 miesięcy:

opłata podstawowa

500

1.000

2.000

zwiększona o opłatę za

1) przewóz pasażerów i ich bagażu (A-1)

200

500

1.000

2) przewóz towarów i poczty (A-2)

100

300

800

3) przewóz sanitarny i medyczny (A-3)

100

300

500

2. Przeprowadzenie procesu wznowienia ważności certyfikatu AOC, który był cofnięty, zawieszony lub nieważny dłużej niż 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy

75% opłaty wyliczonej zgodnie z ust. 1

3. Przeprowadzenie procesu związanego z wydaniem zezwolenia specjalnego wpisywanego do certyfikatu AOC i wpisanie do certyfikatu zezwolenia:
1) na operacje w każdych warunkach meteorologicznych (AWO - All Weather Operations) - od E1 do E5:
a) kategorii II (CAT II) - E1

2.000

b) kategorii IIIA (CAT III A) - E2

2.000

c) kategorii IIIB (CAT III B) - E3

2.000

d) kategorii IIIC (CAT III C) - E4

4.000

e) wykonywanie startów przy ograniczonej widzialności (LVTO) - E5

1.000

2) na operacje w przestrzeniach powietrznych o minimalnych wymaganiach dotyczących charakterystyki nawigacyjnej (MNPS - Minimum Navigation Performance Specification) - E6

2.000

3) na operacje o wydłużonym zasięgu samolotami dwusilnikowymi (ETOPS - Exetended Range Operation with Two-Engine Aeroplanes) - E7

4.000

4) na operacje w przestrzeniach, w których wymagana jest zdolność do prowadzenia nawigacji obszarowej (RNAV - Area Navigation) - E8

2.000

5) na operacje w przestrzeniach powietrznych, gdzie stosowana jest zredukowana separacja pionowa (RVSM) - E9

3.000

6) na oznaczenie klasy dokładności prowadzonej nawigacji (RNP) - E10

2.000

7) na przewóz lotniczy materiałów niebezpiecznych (DGR) - E11

4.000

8) na śmigłowcowe operacje przybrzeżne - E12

1.500

9) na operacje transportu pilotów morskich - E13

1.500

3.10. Certyfikacja usług lotniczych

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AWC po raz pierwszy lub w okresie powyżej 12 miesięcy od daty ustania ważności certyfikatu albo od daty jego zawieszenia

1.500

2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AWC przed upływem 12 miesięcy od wygaśnięcia ważności certyfikatu albo od daty jego zwieszenia

1.100

3. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu dla operacji wykonywanych przy użyciu balonów lub sterowców po raz pierwszy lub po upływie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności certyfikatu lub jego zawieszenia

750

4. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu dla operacji wykonywanych przy użyciu balonów lub sterowców w okresie przed upływem 12 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności certyfikatu albo od daty jego zwieszenia

600

3.11. Certyfikacja obsługi naziemnej w portach lotniczych

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

Wielkość jednostki organizacyjnej2)

M

Ś

D

1

2

3

4

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AHAC po raz pierwszy lub po upływie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia certyfikatu lub jego zawieszenia:

opłata podstawowa

700

1.400

2.100

zwiększona o opłaty za zgłoszone kategorie:

1) ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkownika

280

420

700

2) obsługę pasażerów

280

420

700

3) obsługę bagażu

140

280

420

4) obsługę ładunków (towarów i poczty)

280

420

700

5) obsługę płytową statków powietrznych

280

700

1.000

6) obsługę kabinową statków powietrznych

280

420

700

7) obsługę w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne

280

700

1.000

8) obsługę techniczno-administracyjną statków powietrznych

140

420

700

9) obsługę operacyjną lotu i administracyjną załóg statków powietrznych

140

280

420

10) transport naziemny pomiędzy statkami powietrznymi i dworcem lotniczym

140

420

700

11) obsługę w zakresie zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych (catering)

280

700

1.000

2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji AHAC w zakresie materiałów niebezpiecznych po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy (z prawem spedycji drogą lotniczą)

1.000

1.500

2.000

3.12. Certyfikacja służb żeglugi powietrznej

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, odpowiednio do:
1) służby kontroli obszaru (ACC - Area Control Service)

20.000

2) służby kontroli zbliżania (APP - Approach Control Service)

10.000

3) służby kontroli lotniska (TWR - Aerodrome Control Service)

10.000

4) służby informacji powietrznej (FIS - Flight Information Service)

10.000

5) służby lotniskowej informacji powietrznej (AFIS - Aerodrome Flight Information Service)

1.000

6) służby łączności (COM - Communication Service)

1.000

7) służby nawigacji (NAV - Navigation Service)

2.000

8) służby dozorowania (SUR - Surveillance Service)

4.000

9) służby przetwarzania i zobrazowania danych (DP - Data Processing)

10.000

10) służby informacji lotniczej (AIS - Aeronautical Information Service)

10.000

11) służby lub organu zapewniającego informacje meteorologiczne

10.000

2. Przeprowadzenie procesu z wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu

do 50% opłaty określonej w ust. 1, nie więcej niż 5.000

3.13. Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenia oraz dokumenty

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Rozszerzenie floty i związana z tym zmiana w certyfikacie lub specyfikacji AOC, AWC

W zależności od maksymalnej masy startowej (MTOM) statku powietrznego

do 10 ton włącznie

więcej niż 10 ton

200

500

2. Zmiana w certyfikacie lub specyfikacji AOC, AWC niezwiązana ze zmianą floty

Wielkość jednostki organizacyjnej2)

M

Ś

D

100

200

400

3. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zgody na lot cywilnego statku powietrznego z materiałami niebezpiecznymi niedopuszczonymi lub warunkowo dopuszczonymi do przewozu na pokładzie statku powietrznego (w tym lotu tranzytowego) obejmującego wydanie odstępstwa

10.000

4. Akceptacja pilota do przeprowadzania kontroli typu line-check

100

5. Wydanie decyzji w sprawie zwolnień oraz odstępstw od przepisów art. 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia 3922/91/EWG

10.000

6. Zatwierdzenie umowy o czasowym oddaniu statku powietrznego do używania w oparciu o art. 83 bis Konwencji i przekazanie nadzoru od lub do organu nadzoru innego państwa

2.000

7. Zezwolenie na zawarcie umowy leasingu (dry-lease, wet-lease) statku powietrznego

1.000

8. Wydanie zgody na wykonywanie lotów w strefach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy

800

9. Wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa

150

10. Wydanie identyfikatora członka załogi (Crew Member Certificate - CMC)

50

11. Wydanie certyfikatu centrum medycyny lotniczej

1.000

12. Wydanie certyfikatu dla lekarza orzecznika

200

13. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony lotniska użytku publicznego

2.000

14. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony lotniska użytku wyłącznego

500

15. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz regularny

1.000

16. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz nieregularny

500

17. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony podmiotu świadczącego obsługę naziemną

250

18. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony służby żeglugi powietrznej lub organu zapewniającego osłonę meteorologiczną

450

19. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony podmiotu wykonującego inną działalność gospodarczą

300

20. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony lotniska użytku publicznego

600

21. Zatwierdzenie programu ochrony podmiotu zapewniającego osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego

500

22. Zatwierdzenie programu ochrony zarejestrowanego agenta

450

23. Zatwierdzenie programu ochrony zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego

450

24. Wyznaczenie znanego nadawcy ładunków i poczty

250

25. Kontrola w siedzibie zarejestrowanego agenta/zarejestrowanego dostawcy lub znanego nadawcy (w zakresie ładunków i poczty)

250

26. Ponowne wyznaczenie znanego nadawcy w zakresie ładunków i poczty po upływie 5 lat od wyznaczenia, o którym mowa w ust. 24

120

27. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony innego lotniska

150

28. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony przewoźnika wykonującego loty regularne

300

29. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony przewoźnika wykonującego loty nieregularne

150

30. Zatwierdzenie zmiany lub aktualizacji programu ochrony innych podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą

50

31. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego

200

32. Wydanie opinii o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na dopuszczalną wysokość zabudowy, o ile przepisy prawa nie nakładają na organy publiczne uzgodnienia lokalizacji z Prezesem Urzędu

1.000

33. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie pokazu lotniczego

Opłata podstawowa

150

zwiększona o 50 za każdy dzień wykonywania pokazów dla każdego statku powietrznego używanego w pokazach

34. Przeprowadzenie procesu wpisu lub zmiany do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych i wydanie zaświadczenia o wpisie lub zmianie dla każdego z poniższych urządzeń:
1) urządzenia łączności (w urządzeniach połączonych opłaty sumują się):
a) naziemne radiostacje lotnicze

800

b) system łączności głosowej VCS

800

c) system transmisji danych G/G

800

2) urządzenie radionawigacyjne (w urządzeniach połączonych opłaty sumują się):
a) ILS, MLS

3.000

b) VOR/DVOR

2.000

c) NDB

1.000

d) DME

500

e) D/GPS (GBAS)

2.000

3) urządzenia dozorowania (w urządzeniach połączonych opłaty sumują się)
a) radar pierwotny dozorowania (PSR)

1.500

b) radar wtórny dozorowania (MSSR)

1.500

c) radar kontroli płyty lotniska

1.000

d) system multilateracyjny WAM

1.500

e) system multilateracyjny LAM

1.500

4) system przetwarzania i zobrazowania danych

5.000

5) wzrokowe pomoce nawigacyjne (systemy świetlne)

800-1.000

6) automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych
a) AWOS dla I kat. precyzyjnego podejścia

1.000

b) AWOS dla II kat. precyzyjnego podejścia

1.000

c) AWOS dla III kat. precyzyjnego podejścia

1.000

d) AWOS dla potrzeb AFIS

500

35. Wydanie zaświadczenia o zmianie wpisu w rejestrze lotniczych urządzeń naziemnych każde z urządzeń lub systemów wymienionych w ust. 34

200

36. Wydanie duplikatu zaświadczenia o zmianie wpisu w rejestrze lotniczych urządzeń naziemnych każde zaświadczenie

100

37. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru radiobikonów za każdy radiobikon

50

Tabela nr 2

Wykaz egzaminów na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz wysokość stawek opłaty lotniczej związanej z egzaminami

Część I Egzaminy

1.1. Egzaminy teoretyczne oraz teoretyczno-praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na uprawnienia w zakresie znajomości lotniczego języka angielskiego oraz egzaminu na przedłużenie ważności tego uprawnienia zgodnie z wymaganiami Załącznika 1 do Konwencji

300

2. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na licencję:
1) praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego

200

2) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, radiooperatora pokładowego, mechanika lotniczego obsługi technicznej

300

3) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, dyspozytora lotniczego

400

4) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego

1.000

3. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego lub egzaminu teoretyczno-praktycznego kandydata na mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66:
1) za egzamin z każdego modułu Part-66: od M1 do M17

200

2) za każdy egzamin powtórkowy z niezaliczonego modułu Part-66

300

3) za egzamin teoretyczno-praktyczny na typ statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) nieprzekraczającej 5 700 kg

300

4. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do licencji:
1) zawodowej, liniowej

200

2) do pozostałych licencji

150

5. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na świadectwo kwalifikacji

50

6. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do świadectwa kwalifikacji

150

7. Przeprowadzenie cząstkowego egzaminu teoretycznego na uznanie licencji albo egzaminu wskazanego w decyzji o zawieszeniu lub ograniczeniu licencji albo świadectwa kwalifikacji

100

8. Przeprowadzenie komisyjnego egzaminu teoretycznego, za każdy przedmiot

300

1.2. Egzaminy praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na licencję:
1) pilota samolotowego

800

2) pilota śmigłowcowego

800

3) pilota wiatrakowcowego

800

4) pilota samolotowego zawodowego

2.000

5) pilota śmigłowcowego zawodowego

2.000

6) pilota wiatrakowcowego zawodowego

1.000

7) pilota sterowcowego zawodowego

1.000

8) pilota samolotowego liniowego

3.000

9) pilota śmigłowcowego liniowego

3.000

10) pilota sterowcowego liniowego

2.000

11) pilota balonu wolnego

500

12) pilota szybowcowego

100

13) nawigatora lotniczego

1.500

14) mechanika pokładowego

1.000

15) radiooperatora pokładowego

500

16) kontrolera ruchu lotniczego

2.500

17) dyspozytora lotniczego

1.000

18) mechanika lotniczego obsługi technicznej

1.000

19) praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego

1.000

2. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do licencji

300

3. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na świadectwo kwalifikacji dla:
1) pilota lotni

60

2) pilota paralotni

40

3) pilota motolotni i motoparalotni

60

4) pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg

60

5) pilota - operatora modelu latającego

20

6) skoczka spadochronowego

40

7) operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe

100

8) pilota wiatrakowca ultralekkiego

60

9) mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego

100

10) informatora służby informacji powietrznej

100

11) informatora lotniskowej służby informacji powietrznej

60

4. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do świadectwa kwalifikacji

100

5. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego na przedłużenie ważności uprawnienia wpisanego do licencji, za każde przedłużane uprawnienie:
1) pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego

100

2) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, radiooperatora pokładowego

100

3) pilota samolotowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, mechanika lotniczego obsługi technicznej, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego

100

4) na typ samolotu z załogą wieloosobową, na typ śmigłowca z załogą wieloosobową

100

5) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego

100

6. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego na przedłużenie ważności uprawnienia wpisanego do świadectwa kwalifikacji, za każde przedłużane uprawnienie

50

Część 2

Zaświadczenia oraz poświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem

2.1. Zaświadczenia i poświadczenia

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Wydanie zaświadczenia o zdanym egzaminie na licencję

30

2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo kandydata w egzaminach

15

Tabela nr 3

Wykaz czynności urzędowych i wysokość stawek opłaty lotniczej za sprawowanie bieżącego nadzoru nad lotnictwem cywilnym

Część 1

Nadzór nad instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad instytucją posiadającą certyfikat w zakresie poniższych obszarów:
1) służby kontroli obszaru (ACC - Area Control Service)

20.000

2) służby kontroli zbliżania (APP - Approach Control Service)

10.000

3) służby kontroli lotniska (TWR - Aerodrome Control Service)

10.000

4) służby informacji powietrznej (FIS - Flight Information Service)

10.000

5) służby lotniskowej informacji powietrznej (AFIS - Aerodrome Flight Information Service)

2.000

6) służby łączności (COM - Communication Service)

1.000

7) służby nawigacji (NAV - Navigation Service)

2.000

8) służby dozorowania (SUR - Surveillance Service)

4.000

9) służby przetwarzania i zobrazowania danych (DP - Data Processing)

10.000

10) służby informacji lotniczej (AIS - Aeronautical Information Service)

10.000

2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad instytucją posiadającą certyfikat w zakresie służby meteorologicznej/organ służby

5.000

Część 2

Nadzór nad eksploatacją lotnisk

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad bezpieczną eksploatacją posiadacza certyfikatu lotniska:
1) o literze kodu A

5.000

2) o literze kodu B

15.000

3) o literze kodu C

30.000

4) o literze kodu D

40.000

5) o literze kodu E

55.000

Część 3

Nadzór nad rynkiem przewozów lotniczych oraz inną działalnością gospodarczą w lotnictwie cywilnym, w tym nad posiadaczami certyfikatu AOC, AWC i AHAC

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AOC i wpisanymi do niego zezwoleniami specjalnymi:

Opłata podstawowa w wysokości 100% opłaty określonej w tabeli nr 1 część III podczęść 3.9. ust. 1 zwiększona o opłatę za każde zezwolenie wpisane do certyfikatu

1) na operacje w każdych warunkach meteorologicznych AWO - od E1 do E5

1.000

2) na operacje w przestrzeniach MNPS - E6

800

3) na operacje o wydłużonym zasięgu samolotami dwusilnikowymi - ETOPS - E7

3.000

4) na operacje nawigacji obszarowej - RNAV - E8

500

5) na operacje w przestrzeniach RVSM - E9

600

6) na przewóz materiałów niebezpiecznych - DGR - E11

800

7) na śmigłowcowe operacje przybrzeżne - E12

1.000

8) na operacje transportu pilotów morskich - E13

1.000

2. Przeprowadzenie procesu uznania certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez państwa obce z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej

4.000

3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AWC

Opłata podstawowa

200

zwiększona o 200 za każdy statek powietrzny o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg włącznie wpisany do certyfikatu

zwiększona o 500 za każdy statek powietrzny o maksymalnej masie startowej (MTOM) powyżej 495 kg wpisany do certyfikatu

4. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AWC dla usług wykonywanych przy użyciu balonów lub sterowców

Opłata podstawowa

100

zwiększona o 100 za każdy balon lub sterowiec wpisany do certyfikatu

5. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AHAC w zakresie:
1) obsługi ładunków (towarów poczty) - kat. 4 (ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkowników) w portach lotniczych, w których ruch roboczy wynosi:
a) do 1 000 000 pasażerów lub do 25 000 ton ładunku

30

b) od 1 000 000 do 2 000 000 pasażerów lub od 25 000 do 50 000 ton ładunku

40

c) od 2 000 000 do 5 000 000 pasażerów lub od 50 000 do 125 000 ton ładunku

60

d) od 5 000 000 do 10 000 000 pasażerów lub od 125 000 do 250 000 ton ładunku

120

e) powyżej 10 000 000 pasażerów lub powyżej 250 000 ton ładunku

230

2) obsługi dotyczącej zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne - kat. 7 (obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne) w portach lotniczych, w których ruch roboczy wynosi:
a) do 1 000 000 pasażerów lub do 25 000 ton ładunku

60

b) od 1 000 000 do 2 000 000 pasażerów lub od 25 000 do 50 000 ton ładunku

120

c) od 2 000 000 do 5 000 000 pasażerów lub od 50 000 do 125 000 ton ładunku

230

d) od 5 000 000 do 10 000 000 pasażerów lub od 125 000 do 250 000 ton ładunku

580

e) powyżej 10 000 000 pasażerów lub powyżej 250 000 ton ładunku

700

Część 4

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu FTO, TRTO, CTO, CAPTO oraz MTO

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu FTO, TRTO, CTO lub CAPTO:
1) FTO

700

2) TRTO

500

3) CTO, CAPTO

400

2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu MTO Part-147 szkolącego na kategorię lub podkategorię

1.000

3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad organizacjami szkoleniowymi mechaników lotniczych obsługi technicznej innych niż organizacje MTO Part-147

500

Część 5

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu AMO, POA, CAMO

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu AMO:
1) spełniającymi wymagania PART-1451)
a) w klasie statki powietrzne

A1

A2

A3

A4

1.500

750

750

550

b) w klasie silniki

B1

B2

B3

1.125

550

375

c) w klasie podzespoły

225 za każdą kategorię

d) w klasie badania nieniszczące

225

2) spełniającymi wymagania PART M/F1)
a) w klasie statki powietrzne

A1

A2

A3

A4

550

550

375

b) w klasie silniki

B1

B2

B3

750

375

225

c) w klasie podzespoły

150 za każdą kategorię

d) w klasie badania nieniszczące

150

3) spełniającymi wymagania PL-61)
a) w klasie statki powietrzne

A1

A2

A3

A4

375

375

225

b) w klasie silniki

B1

B2

B3

450

250

150

c) w klasie podzespoły

110

d) w klasie badania nieniszczące

110

2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu CAMO:
1) spełniającymi wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(a)

A1

A2

A3

A4

1.500

750

750

250

2) spełniającymi wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(b)

1.000

500

350

200

3) spełniającymi wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(c)

750

350

250

125

4) spełniającymi wymagania PL-6

300

200

100

3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu POA

50% wartości opłaty jak za certyfikację

(tabela nr 1 część III podczęść 3.5.)

4. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu dotyczącego projektowania, produkcji i obsługi

250

5. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad budową w pojedynczym egzemplarzu: lotni, paralotni, spadochronu, motolotni lub ultralekkiego statku powietrznego

250

6. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu dotyczącego obsługi sprzętu spadochronowego, motolotni lub ultralekkich statków powietrznych

150

Część 6

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością centrów medycyny lotniczej i lekarzy orzeczników

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością centrum medycyny lotniczej

1.000

2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością lekarza orzecznika

200

Przypisy:

1) W przypadku zatwierdzenia w wielu klasach końcowa opłata jest sumą opłat w poszczególnych klasach.

2) Wielkość jednostki organizacyjnej, gdzie:

a) M - oznacza jednostkę organizacyjną zatrudniającą do 10 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego,

b) Ś - oznacza jednostkę organizacyjną zatrudniającą od 10 do 100 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego,

c) D - oznacza jednostkę organizacyjną zatrudniającą powyżej 100 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego.

3) Wyjaśnienia do kodu referencyjnego lotniska, zwanego "kodem" w tabeli nr 1 część III podczęść 3.8, znajdują się w Tomie 1 Załącznika 14 do Konwencji.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"