Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo lotnicze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Lp.

Wyszczególnienie naruszeń

Wysokość kary w zł

I

II

III

1 Naruszenia przepisów rozporządzenia nr 261/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie nr 295/91/EWG
1.1 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 4 ust. 1

od 200 do 4.800

1.2 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1

od 200 do 4.800

1.3 Naruszenie obowiązku opieki, o którym mowa w art. 9

od 200 do 4.800

1.4 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 14

od 200 do 4.800

1.5 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 7

od 1.000 do 2.500

1.6 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 2

od 200 do 4.800

1.7 Naruszenie zakazu pobrania dodatkowej zapłaty za umieszczenie w klasie wyższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, o którym mowa w art. 10 ust. 1

od 200 do 4.800

2 Naruszenie przepisów rozporządzenia nr 2111/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylającego art. 9 dyrektywy 2004/36/WE
2.1 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 11

od 2.000 do 8.000

2.2 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 12

od 200 do 4.800

3 Naruszenie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą
3.1 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 3

od 200 do 4.800

3.2 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 4 ust. 3

od 200 do 4.800

3.3 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 4 ust. 4

od 200 do 4.800

3.4 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 5 ust. 1

8.000

3.5 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 5 ust. 2

4.000

3.6 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 6

2.000

3.7 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1, 5 i 6

od 3.000 do 8.000

3.8 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1

8.000

3.9 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 5

3.000

3.10 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 6

2.000

3.11 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 9 ust. 1

2.000

3.12 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 9 ust. 3

2.000

3.13 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 10

3.000

3.14 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 11

2.000