Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo lotnicze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

ZAŁĄCZNIK Nr 5

Lp.

Wyszczególnienie naruszeń

Wysokość kary w zł

1 Naruszenia przepisów załącznika III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 w odniesieniu do procedur administracyjnych mających zastosowanie do komercyjnego transportu lotniczego
1.1 Użytkowanie samolotu niezgodnie z warunkami określonymi w pkt OPS 1.005 lit. c

5.000

1.2 Użytkowanie samolotu niezgodnie z warunkami określonymi w pkt OPS 1.030 lit. b

10.000

1.3 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt OPS 1.125 lit. a

5.000

1.4 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt OPS 1.130

5.000

1.5 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt OPS 1.135 lit. a

5.000

1.6 Przewóz materiałów niebezpiecznych bez zezwolenia, o którym mowa w pkt OPS 1.1155 lit. a

10.000

1.7 Przewóz materiałów niebezpiecznych niezgodnie z pkt OPS 1.1165

10.000

1.8 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w OPS pkt 1.1200 lit. a pkt 2, 4 i 5, związanego z załadunkiem, transportem lub wyładunkiem materiałów niebezpiecznych

10.000

1.9 Naruszenie obowiązku bezzwłocznego usunięcia skażenia, o którym mowa w pkt OPS 1.1205 lit. a pkt 1

10.000

1.10 Naruszenie obowiązku wycofania samolotu skażonego substancjami radioaktywnymi, o którym mowa w pkt OPS 1.1205 lit. a pkt 2

10.000

1.11 Naruszenie procedury dotyczącej usuwania skażeń w związku z transportem materiałów niebezpiecznych, o której mowa w pkt OPS 1.1205 lit. b

10.000

1.12 Przewożenie materiałów niebezpiecznych niezgodnie z obowiązującymi warunkami określonymi w pkt OPS 1.1210

10.000

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"