Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo łowieckie

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 29a

1. Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego w szczególności powinna zawierać:

1) numer i powierzchnię obwodu łowieckiego;

2) obszar gruntów leśnych i polnych wchodzących w skład obwodu łowieckiego;

3) kategorię obwodu łowieckiego;

4) wysokość czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego i termin jego płatności;

5) obowiązki stron umowy;

6) zasady zastosowania odstrzału zastępczego;

7) sposób i terminy rozliczeń między stronami umowy w przypadku jej rozwiązania.

2. Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego ulega rozwiązaniu w przypadku:

1) wyłączenia obwodu łowieckiego z wydzierżawienia;

2) rozwiązania koła łowieckiego;

3) zgodnego oświadczenia stron.

3. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące dzierżawy.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"