Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o adwokaturze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 31

1. Do zakresu działania zebrania zespołu należy w szczególności:

1) ocena pracy zawodowej członków zespołu i aplikantów adwokackich;

2) wybór kierownika, a w miarę potrzeby także jego zastępcy;

3) odwołanie kierownika lub jego zastępcy przed upływem kadencji;

4) kontrola działalności kierownika zespołu, a zwłaszcza badanie i zatwierdzanie jego sprawozdań;

5) wybór komisji rewizyjnej;

6) uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków zespołu;

7) przyjmowanie nowych członków, wypowiadanie członkostwa w zespole i wykluczanie z zespołu;

8) podejmowanie uchwały w sprawie zmiany lokalu zespołu;

9) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji zespołu.

2. W ciągu miesiąca od daty doręczenia uchwał zespołu przewidzianych w ust. 1 pkt 2 okręgowa rada adwokacka może zgłosić uzasadniony sprzeciw przeciwko wyborowi kierownika lub zastępcy kierownika i zarządzić ponowne wybory w terminie miesięcznym. Sprzeciw dotyczący tego samego adwokata może być zgłoszony tylko jeden raz.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"