Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o adwokaturze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 40

Do zakresu działania zgromadzenia izby adwokackiej należy:

1) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury;

2) wybór dziekana, prezesa sądu dyscyplinarnego, przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz członków i zastępców członków okręgowej rady adwokackiej, sądu dyscyplinarnego i komisji rewizyjnej;

3) uchwalenie budżetu izby i ustalanie wysokości składek rocznych na potrzeby izby;

4) określanie minimalnej i maksymalnej liczby członków izby adwokackiej;

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności okręgowej rady adwokackiej;

6) zatwierdzanie - po wysłuchaniu wniosków komisji rewizyjnej - zamknięć rachunkowych i udzielanie okręgowej radzie adwokackiej absolutorium;

7) podejmowanie innych uchwał.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"