Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o adwokaturze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 4b

1. Adwokat nie może wykonywać zawodu:

1) jeżeli pozostaje w stosunku pracy;

2) (uchylony);

3) jeżeli został uznany za trwale niezdolnego do wykonywania zawodu;

4) jeżeli został ubezwłasnowolniony;

5) w razie orzeczenia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych albo tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych.

2. (uchylony).

3. Zakaz przewidziany w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"