Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o miarach

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 16c

1. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami okresowo, przed i po zainstalowaniu oraz po naprawie określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, jeżeli to wynika z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie tej działalności, zwanego dalej "zezwoleniem".

2. Organem właściwym w sprawach zezwoleń jest Prezes.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien:

1) dysponować personelem posiadającym wiedzę techniczną niezbędną do wykonywania instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych;

2) dysponować wyposażeniem technicznym niezbędnym do wykonywania instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych;

3) być niezależny i bezstronny w stosunku do podmiotów, na rzecz których świadczy usługi.

4. Zezwolenie wydaje się na pisemny wniosek, który zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) numer REGON i numer identyfikacji podatkowej;

3) wskazanie rodzaju przyrządów pomiarowych co do których mają być wykonywane instalacje lub naprawy oraz sprawdzanie;

4) wskazanie miejsca świadczenia usług;

5) określenie zakresu świadczonych usług.

5. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w ust. 3.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"