Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o miarach

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 2

1. Ustawa reguluje zagadnienia:

1) legalnych jednostek miar i państwowych wzorców jednostek miar;

2) prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych;

3) kompetencji i zadań organów administracji rządowej właściwych w sprawach miar, zwanych dalej "organami administracji miar";

4) sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy.

2. (uchylony).

3. (uchylony).

4. Przepisów ustawy nie stosuje się do tachografów cyfrowych w zakresie określonym w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494, z późn. zm.).

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"