Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o miarach

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 21

1. Organy administracji miar sprawują nadzór nad wykonywaniem przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych poprzez:

1) wydawanie zaleceń pokontrolnych i sprawdzanie stanu ich realizacji;

2) kierowanie wniosków o ukaranie do właściwego organu orzekającego w sprawach o wykroczenia;

3) stosowanie egzekucji obowiązków niepieniężnych, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

4) kierowanie do właściwego organu zawiadomień o popełnieniu przestępstwa w przypadku uzasadnionych podejrzeń o fałszowanie dowodów przeprowadzenia prawnej kontroli metrologicznej;

5) wycofanie z obrotu lub użytkowania, w drodze decyzji, przyrządów pomiarowych niespełniających wymagań.

2. Organy administracji miar sprawują nadzór, o którym mowa w ust. 1, na podstawie kontroli przeprowadzanych przez upoważnionych pracowników urzędów miar, którzy po okazaniu legitymacji i pisemnego upoważnienia są uprawnieni do:

1) wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczeń, gdzie przeprowadzana jest kontrola;

2) badania dokumentów oraz zbierania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli;

3) zbierania i zabezpieczania dowodów naruszenia przepisów ustawy;

4) legitymowania osób, w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości;

5) nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

3. Kontroli, o której mowa w ust. 2, w zakresie stosowania legalnych jednostek miar lub przyrządów pomiarowych, o których mowa w art. 6 i art. 8 ust. 1, podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "kontrolowanymi".

4. Kontrolowani są uprawnieni do:

1) uzyskania informacji o swoich prawach oraz o zakresie przeprowadzanej kontroli;

2) obecności podczas wszystkich czynności pracowników urzędów miar, wykonywanych podczas kontroli;

3) podpisania protokołu kontroli albo podania w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy jego podpisania.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"