Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o miarach

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 22j

1. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że:

1) przyrząd pomiarowy podlegający prawnej kontroli metrologicznej nie spełnia wymagań, w szczególności błędy przyrządu pomiarowego przekraczają granice błędów granicznych dopuszczalnych,

2) przyrząd pomiarowy stosowany jest w warunkach innych niż warunki jego właściwego stosowania,

3) dowody legalizacji poświadczające dokonanie legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej zostały wydane przez podmioty nieposiadające upoważnień albo zostały zniszczone lub uszkodzone

- kontrolujący mogą zastosować zabezpieczenie przyrządu pomiarowego w celu zachowania go w niezmienionym stanie.

2. Zastosowanie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, powoduje wyłączenie przyrządu pomiarowego ze stosowania.

3. Zabezpieczenia przyrządów pomiarowych i innych dowodów dokonuje się poprzez:

1) nałożenie osłon lub pieczęci;

2) przechowywanie za pokwitowaniem u kontrolowanego w oddzielnym zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu;

3) pobranie za pokwitowaniem do urzędu miar.

4. Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, dokonuje się na czas niezbędny do: przeprowadzenia czynności mających na celu ustalenie i wyjaśnienie okoliczności sprawy będącej przedmiotem kontroli albo usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, nie dłużej jednak niż na okres 2 miesięcy.

5. W przypadku zastosowania przez kontrolujących zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3, kontrolujący sporządzają notatkę z dokładnym opisem zastosowanych zabezpieczeń, która stanowi załącznik do protokołu kontroli, o którym mowa w art. 22k ust. 1.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"