Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 116

§ 1. Postępowanie mediacyjne prowadzi sędzia lub referendarz sądowy wyznaczony przez przewodniczącego wydziału.

§ 2. Posiedzenie mediacyjne odbywa się z udziałem stron.

§ 3. Z przebiegu posiedzenia mediacyjnego spisuje się protokół, w którym zamieszcza się stanowiska stron, a w szczególności dokonane przez strony ustalenia co do sposobu załatwienia sprawy. Protokół podpisuje prowadzący postępowanie mediacyjne oraz strony.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"