Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o ruchu drogowym

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 64h

Minister właściwy do spraw transportu dokona wyboru producenta blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"