Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o szkolnictwie wyższym

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 162

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach, uwzględniając:

1) czas trwania roku akademickiego;

2) warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych;

3) stosowane skale ocen;

3a) tryb przeprowadzania, na wniosek studenta lub promotora, otwartego egzaminu dyplomowego;

4) tryb skreślania z listy studentów;

5) warunki:

a) odbywania studiów według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia,

b) przyznawania urlopów,

c) wznawiania studiów,

d) zmiany kierunku lub systemu studiów,

e) składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń,

f) dopuszczenia do egzaminu dyplomowego,

g) ukończenia studiów;

6) warunki właściwej realizacji procesu dydaktycznego, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"