Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o szkolnictwie wyższym

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 231

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.) w art. 12 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) uczelnie,".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"