Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o szkolnictwie wyższym

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 69

1. Tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy organów kolegialnych uczelni określa jej statut.

2. Uchwały organów kolegialnych uczelni zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby ich członków, chyba że ustawa lub statut określają wyższe wymagania.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"