Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 26

§ 1. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może mianować asesorem sądowym osobę, która:

1) spełnia wymagania, o których mowa w art. 6 § 1 pkt 1-4 i 6,

2) ukończyła 30 lat,

3) przez co najmniej cztery lata pozostawała na stanowisku sędziego, prokuratora lub radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo przynajmniej przez cztery lata wykonywała zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza albo przez sześć lat pozostawała w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego.

§ 2. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może, za zgodą kolegium sądu, powierzyć asesorowi sądowemu pełnienie czynności sędziowskich w tym sądzie na czas określony, nieprzekraczający pięciu lat.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"