Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o ustroju sądów wojskowych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 58

§ 1. Mandat ławnika wygasa:

1) w razie śmierci;

2) z upływem kadencji;

3) z dniem zwolnienia z czynnej służby wojskowej;

4) w razie przeniesienia do pełnienia służby w organach wymienionych w art. 55 § 2;

5) w razie przeniesienia do innej jednostki wojskowej, stacjonującej na obszarze właściwości innego sądu wojskowego;

6) w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu lub warunkowego umorzenia postępowania karnego;

7) w razie orzeczenia prawomocnym wyrokiem o ograniczeniu lub utracie praw cywilnych;

8) w razie uznania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym winnym naruszenia honoru i godności żołnierskiej;

9) w razie odwołania ławnika przez zebranie żołnierzy w jednostce wojskowej, w której pełni służbę;

10) wskutek zrzeczenia się mandatu.

§ 2. Prezes właściwego sądu stwierdza wygaśnięcie mandatu ławnika.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"