Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 10

1. Operator pocztowy jest obowiązany złożyć do Prezesa UKE pisemne zgłoszenie:

1) zmiany przewidywanej daty rozpoczęcia działalności pocztowej;

2) zmiany danych w zakresie objętym wnioskiem o wpis do rejestru, w terminie 14 dni od dnia jej zaistnienia;

3) zawieszenia albo zakończenia wykonywania działalności pocztowej, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia albo zakończenia tej działalności.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, może być złożone w postaci elektronicznej.