Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 103

1. Prezes UKE nakłada, w drodze decyzji, na operatora wyznaczonego obowiązek przedłożenia do publikacji na stronie podmiotowej BIP:

1) zatwierdzonej instrukcji rachunkowości regulacyjnej;

2) zatwierdzonego opisu kalkulacji kosztów.

2. Prezes UKE w decyzji, o której mowa w ust. 1, określa, z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres publikacji instrukcji rachunkowości regulacyjnej, tak aby zapewniona była prezentacja sposobów przypisywania przychodów i kosztów, i opisu kalkulacji kosztów, tak aby zapewniona była prezentacja głównych grup kosztów oraz sposobów ich przypisania do poszczególnych usług powszechnych.