Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 105

1. Operator wyznaczony prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

2. Operator wyznaczony sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

3. Operator wyznaczony jest obowiązany do przedkładania Prezesowi UKE, nie później niż do dnia 31 lipca każdego roku za rok poprzedni, zbadanego przez biegłego rewidenta, sprawozdania finansowego, w zakresie zgodnym z ustawą, o której mowa w ust. 1.

4. Operator wyznaczony ogłasza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 1.