Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 108

1. Koszt netto jest finansowany z:

1) udziałów operatorów pocztowych objętych obowiązkiem udziału w dopłacie;

2) z budżetu państwa, jeżeli suma udziałów w dopłacie, o których mowa w pkt 1, jest niewystarczająca dla sfinansowania kosztu netto.

2. Operatorzy pocztowi świadczący usługi powszechne lub usługi wchodzące w zakres usług powszechnych, których przychód z tych usług w roku obrotowym, za który jest ustalana dopłata, przekroczył milion złotych, są obowiązani do udziału w dopłacie.

3. Operatorzy pocztowi świadczący usługi wchodzące w zakres usług powszechnych są obowiązani do prowadzenia przejrzystej rachunkowości w sposób zapewniający prowadzenie wyodrębnionej ewidencji dla usług wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej, w celu ustalenia kwoty przychodów stanowiących podstawę do określenia udziału operatora w dopłacie.

4. Przepisy ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 stosuje się do grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, której jednostką jest operator pocztowy.