Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 112

1. Operator wyznaczony w terminie 7 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym wystąpiła strata na usługach powszechnych przedkłada Prezesowi UKE następujące dokumenty:

1) kalkulację kosztu netto i straty na usługach powszechnych;

2) rachunki oraz inne dokumenty, służące za podstawę kalkulacji kosztu netto i straty na usługach powszechnych, zgodnie ze zbadanym przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym za poprzedni rok obrotowy.

2. Wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1, operator wyznaczony, może złożyć wniosek o dopłatę.

3. Do przeprowadzenia weryfikacji przedłożonych dokumentów, o których mowa w ust. 1, Prezes UKE powołuje niezależnego biegłego rewidenta.

4. Weryfikacja przedłożonych dokumentów, o których mowa w ust. 1, wykonywana jest na koszt operatora wyznaczonego.

5. Prezes UKE, w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania dokumentów i wniosku, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz ich weryfikacji wydaje decyzję, w której:

1) określa kwotę zweryfikowanego kosztu netto i straty na usługach powszechnych, o której mowa w art. 109 ust. 2;

2) ustala kwotę należnej dopłaty.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"