Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 115

1. Kwotę ustaloną w decyzji, o której mowa w art. 113 ust. 1, z wyjątkiem kwoty ustalonej dla operatora wyznaczonego, wpłaca się na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu, w terminie miesiąca od dnia doręczenia tej decyzji.

2. Prezes UKE po uzyskaniu wpłaty na rachunek Urzędu niezwłocznie przekazuje ją uprawnionemu do otrzymania dopłaty.

3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 1, powiększają kwotę zgromadzonych środków.

4. Kwota udziału w dopłacie ustalona dla operatora wyznaczonego pozostaje w jego dyspozycji.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"