Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 117

1. Od kwoty udziału w dopłacie nieuiszczonej w terminie naliczane są odsetki w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych. Przepis art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.

2. Obowiązek zapłaty kwoty udziału w dopłacie ulega przedawnieniu po upływie 10 lat od dnia upływu terminu określonego w decyzji, o której mowa w art. 113 ust. 1.

3. Przepisy art. 70 § 2-7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"