Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 122

1. Prezes UKE jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów i decyzji z zakresu działalności pocztowej.

2. Prezes UKE sprawuje kontrolę:

1) działalności pocztowej wykonywanej na podstawie ustawy:

a) w zakresie świadczenia usług pocztowych,

b) w zakresie stosowania przez operatora świadczącego usługi powszechne wymagań dotyczących czasu przebiegu przesyłek pocztowych, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 pkt 1,

c) w zakresie zapewnienia przez operatora świadczącego usługi powszechne osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczonych usług powszechnych w ramach obowiązku, o którym mowa w art. 62,

d) pod kątem zgodności z warunkami wymaganymi dla wykonywania działalności pocztowej,

e) w zakresie ustalania cen dostępu do elementów infrastruktury pocztowej,

f) w zakresie wywiązywania się operatorów świadczących usługi pocztowe z obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 4 i art. 49 ust. 2,

g) wypełniania obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) w celu wykrywania działalności wykonywanej bez wymaganego wpisu do rejestru.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"