Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 125

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów lub decyzji dotyczących działalności pocztowej Prezes UKE wydaje decyzję określającą zakres naruszeń oraz termin usunięcia nieprawidłowości. Decyzja może określać sposób usunięcia nieprawidłowości.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków wykonywania działalności pocztowej, którego charakter i skala nie zagrażają bezpieczeństwu obrotu pocztowego oraz istotnym interesom podmiotów korzystających z usług pocztowych lub operatorów pocztowych, Prezes UKE wydaje zalecenia pokontrolne, w których wzywa operatora pocztowego do usunięcia naruszeń lub udzielenia wyjaśnień. Usunięcie naruszeń lub udzielenie wyjaśnień powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaleceń.

3. Jeżeli naruszenia wskazane w zaleceniach pokontrolnych powtarzały się w przeszłości, Prezes UKE może określić krótszy termin usunięcia naruszeń lub udzielenia wyjaśnień, jednak nie krótszy niż 7 dni.

4. Jeżeli w terminie określonym w zaleceniach pokontrolnych operator pocztowy nie usunie wskazanych naruszeń lub udzielone wyjaśnienia okażą się niewystarczające, Prezes UKE wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"