Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 145

W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232, z późn. zm.23)) w art. 19 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W razie zastosowania ochrony lub pomocy polegającej na zmianie miejsca pobytu lub wydaniu dokumentów, o których mowa w art. 14 ust. 1, Komendant Główny Policji może zobowiązać operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) lub jego placówkę pocztową do:";

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przekazanie lub doręczenie przez placówkę pocztową przesyłki w sposób przewidziany w ust. 1 uważa się za doręczenie w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"