Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 163

W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 976) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Właściciel koniowatego, a w przypadku koniowatych, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 504/2008 - dyrektor parku narodowego lub dyrektor parku krajobrazowego, odbiera paszport koniowatego lub jego duplikat osobiście, chyba że złoży podmiotowi prowadzącemu rejestr koniowatych oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na doręczenie mu tego paszportu lub jego duplikatu za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.";

2) w art. 19 ust. 5a otrzymuje brzmienie:

"5a. Posiadacz bydła odbiera paszport bydła lub jego duplikat osobiście, chyba że złoży podmiotowi prowadzącemu rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na doręczenie mu tego paszportu lub jego duplikatu za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"