Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 179

1. Poczta Polska S.A. otrzymuje z budżetu państwa dotację podmiotową do działalności polegającej na świadczeniu powszechnych usług pocztowych, jeżeli ich świadczenie przyniosło stratę w 2012 r.

2. Wysokość dotacji określa ustawa budżetowa na rok 2013, przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć różnicy między kosztami świadczenia powszechnych usług pocztowych a przychodami z tego tytułu.

3. Poczta Polska S.A. jest obowiązana zgłosić ministrowi właściwemu do spraw łączności wysokość straty poniesionej w 2012 r. na świadczeniu powszechnych usług pocztowych do dnia 15 kwietnia 2013 r.

4. Dotacja za rok 2012 jest przyznawana w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. na podstawie przedłożonej przez Prezesa UKE, w terminie do dnia 30 listopada 2013 r. ministrowi właściwemu do spraw łączności:

1) kopii zbadanego przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdania finansowego operatora publicznego za rok 2012;

2) informacji o spełnieniu wymogów dotyczących świadczenia powszechnych usług pocztowych, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 191;

3) informacji o dokonaniu weryfikacji wymagań w zakresie prowadzenia przez operatora publicznego ksiąg rachunkowych i rachunku kosztów, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2 ustawy uchylanej w art. 191.

5. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być udzielona w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o jej zgodności z rynkiem wewnętrznym.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"