Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 186

1. Operator świadczący powszechne usługi pocztowe w 2012 r. przedkłada Prezesowi UKE, w terminie do dnia 31 marca 2013 r., oświadczenie za rok 2012 co do spełniania wymagań w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i rachunku kosztów w sposób umożliwiający kalkulację kosztów:

1) odrębnie dla każdej z usług z obszaru zastrzeżonego;

2) zbiorczo dla usług niezastrzeżonych z rozgraniczeniem na:

a) powszechne usługi pocztowe,

b) nienależące do powszechnych usług pocztowych.

2. Prezes UKE przeprowadza weryfikację realizacji wymagań, o których mowa w ust. 1, oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 191.

3. Prezes UKE publikuje na stronie podmiotowej BIP oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

4. Operator publiczny w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 191 jest obowiązany do przedłożenia Prezesowi UKE, nie później niż do dnia 31 lipca 2013 r., zbadanego przez biegłego rewidenta, sprawozdania finansowego za rok 2012, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz z ust. 1 i przepisami wydanymi na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 191.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"