Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 191

Traci moc ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.46)).

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"
Spis treści