Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 52

1. Prezes UKE zapewnia przeprowadzanie badania czasu przebiegu przesyłek pocztowych uzyskanego w danym roku w zakresie usług powszechnych w obrocie krajowym przez operatora wyznaczonego oraz zapewnia weryfikację prawidłowości realizacji badania, a także jego wyników.

2. Badanie przeprowadza podmiot wyspecjalizowany w realizacji badań rynkowych nieposiadający powiązań własnościowych lub kontrolnych z operatorem wyznaczonym.

3. Badanie może być przeprowadzone przez operatora wyznaczonego w oparciu o dane z informatycznego systemu śledzenia przesyłek pocztowych stosowanego przez tego operatora. Wyniki badania operator wyznaczony przekazuje Prezesowi UKE.

4. Operator wyznaczony stosujący informatyczny system śledzenia przesyłek pocztowych jest obowiązany udostępnić Prezesowi UKE, na jego żądanie, dane z tego systemu.

5. Prawidłowość realizacji badania, o którym mowa w ust. 2 i 3, oraz jego wyniki są weryfikowane przez podmiot wyspecjalizowany, nieposiadający powiązań własnościowych lub kontrolnych z operatorem wyznaczonym i podmiotem przeprowadzającym badanie.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowanym badaniu, podmiot dokonujący weryfikacji zleca podmiotowi przeprowadzającemu badanie podjęcie działań korygujących polegających na wyeliminowaniu błędów i zapewniających poprawność wyników badania.

7. Prezes UKE zapewnia opracowanie metodyki badań oraz:

1) uwzględnienie w metodyce badań, o których mowa w ust. 2, specyfiki technologii świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego w zakresie, w jakim jest to określone w normie przenoszącej normę EN 13850;

2) udział operatora wyznaczonego na etapie opracowywania metodyki badań, o których mowa w ust. 2, w zakresie sporządzania studium przepływu rzeczywistych przesyłek;

3) udział operatora wyznaczonego w opracowaniu metodyki prowadzenia badań, o których mowa w ust. 3.

8. Prezes UKE publikuje na stronie podmiotowej BIP, w terminie do dnia 31 maja każdego roku, roczny raport zawierający wyniki badań, o których mowa w ust. 1, za poprzedni rok i zawierający informacje w zakresie zgodnym z zakresem sprawozdania określonego w normie przenoszącej normę EN 13850.

9. Zabrania się udostępniania i publikowania informacji dotyczących danych umożliwiających identyfikację i lokalizację uczestników badania oraz identyfikację obszarów nieobjętych badaniem.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"