Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 55

1. Prezes UKE określa, w drodze decyzji, na trzyletnie okresy maksymalne roczne poziomy opłat za usługi powszechne, mając na uwadze koszty świadczenia usług powszechnych, zapewnienie przystępności cenowej tych usług oraz uwarunkowania rynkowe i ekonomiczne.

2. Maksymalne roczne poziomy opłat za usługi powszechne mogą być określane przez Prezesa UKE dla poszczególnych usług powszechnych lub dla tych usług pogrupowanych ze względu na ich podobieństwo. Maksymalne roczne poziomy opłat za usługi powszechne określa się zgodnie z metodologią, o której mowa w ust. 5.

3. Operator wyznaczony jest obowiązany przedstawić na wezwanie Prezesa UKE w terminie w nim określonym, nie krótszym niż 7 dni, dane niezbędne do ustalenia maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne wraz z uzasadnieniem, które powinno w szczególności wskazywać sposób ich wyliczenia.

4. Prezes UKE może wezwać operatora wyznaczonego do przedstawienia, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wyjaśnień niezbędnych do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1.

5. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, metodologię ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne, zapewniając uwzględnienie w metodologii kosztów świadczenia usług powszechnych, zmian warunków rynkowych oraz jej przejrzystość.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"