Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 56

1. W przypadku znacznych zmian wartości danych stosowanych przy ustaleniu maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne, Prezes UKE może zmienić decyzję, o której mowa w art. 55 ust. 1, określając maksymalne roczne poziomy opłat za usługi powszechne na czas pozostały do zakończenia trzyletniego okresu, o którym mowa w art. 55 ust. 1.

2. Decyzja, o której mowa w art. 55 ust. 1, może być także zmieniona w związku z powzięciem przez Prezesa UKE informacji o prognozowanej wysokości kosztu netto i straty na usługach powszechnych, o której mowa w art. 110, lub otrzymaniem planu działań naprawczych, o którym mowa w art. 111.

3. Przepisy art. 55 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"