Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 58

1. Operator wyznaczony może wystąpić do Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie zgody na zmianę cennika usług powszechnych lub jego części skutkującą przekroczeniem maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne określonych w decyzji, o której mowa w art. 55 ust. 1, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia świadczenia usług powszechnych bez naruszenia równowagi finansowej operatora wyznaczonego w zakresie dotyczącym świadczenia usług powszechnych.

2. Prezes UKE wydaje decyzję w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 60 dni od dnia jego złożenia, mając na uwadze zapewnienie dostępności usług powszechnych oraz sytuację finansową operatora wyznaczonego w zakresie dotyczącym świadczenia usług powszechnych i potrzebę zapewnienia rentowności tych usług.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"