Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 66

1. Operator wyznaczony posiadający:

1) skrytki pocztowe,

2) własne oddawcze skrzynki pocztowe,

3) system kodów pocztowych identyfikujących obszary doręczeń,

4) bazy informacji o zmianie adresu w celu przekierowania przesyłek pocztowych

- zwane dalej "elementami infrastruktury pocztowej", jest obowiązany zapewnić dostęp do tych elementów operatorom pocztowym świadczącym usługi wchodzące w zakres usług powszechnych.

2. Operator wyznaczony jest obowiązany zapewnić operatorom, którzy nie świadczą usług wchodzących w zakres usług powszechnych dostęp do elementów infrastruktury pocztowej, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

3. Operator wyznaczony jest obowiązany zapewnić dostęp do elementów infrastruktury pocztowej w zakresie określonym w umowie o dostęp do elementów infrastruktury pocztowej, zwanej dalej "umową o dostęp".

4. Umowa o dostęp jest zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.