Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 69

1. Prezes UKE podejmuje decyzję w sprawie dostępu, biorąc pod uwagę:

1) charakter zaistniałych kwestii spornych oraz praktyczną możliwość ich rozwiązania;

2) zapewnienie:

a) utrzymania ciągłości świadczenia usług powszechnych,

b) niedyskryminacyjnych warunków dostępu,

c) rozwoju konkurencyjnego rynku usług pocztowych.

2. Decyzja w sprawie dostępu zastępuje umowę o dostęp w zakresie objętym decyzją.

3. W przypadku zawarcia umowy o dostęp decyzja w sprawie dostępu wygasa w zakresie objętym umową.

4. W sprawach roszczeń majątkowych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z decyzji w sprawie dostępu właściwa jest droga postępowania sądowego.