Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 71

1. Operator wyznaczony jest wybierany na okres 10 lat przez Prezesa UKE, w drodze decyzji, spośród operatorów pocztowych wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezesa UKE.

2. Do konkursu może przystąpić operator pocztowy prowadzący działalność pocztową na podstawie wpisu do rejestru, który posiada zdolność ekonomiczną i techniczną obejmującą co najmniej:

1) sieć placówek pocztowych,

2) sieć centrów rozdzielczych,

3) środki transportu,

4) organizację przedsiębiorstwa,

5) płynność finansową

- umożliwiające realizację zadań operatora wyznaczonego.

3. Prezes UKE dokonuje wyboru operatora wyznaczonego, mając na uwadze:

1) zachowanie ciągłości świadczenia usług powszechnych;

2) zapewnienie wymaganych wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych oraz dostępności usług powszechnych;

3) koszt świadczenia usług powszechnych przedstawiony przez operatora pocztowego;

4) zapewnienie rentowności świadczenia usług powszechnych;

5) zadania operatora wyznaczonego, w tym wykonywane na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;

6) zdolność ekonomiczną i techniczną operatora pocztowego do świadczenia usług powszechnych.

4. Decyzja o wyborze operatora wyznaczonego zawiera w szczególności:

1) firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu głównego miejsca wykonywania działalności pocztowej;

2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców albo w innym właściwym rejestrze;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) numer w rejestrze;

5) termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązku świadczenia usług powszechnych.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"