Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 73

1. Prezes UKE, w drodze decyzji, uznaje konkurs za nierozstrzygnięty, jeżeli:

1) do konkursu w terminie określonym w ogłoszeniu nie przystąpił żaden operator pocztowy;

2) żaden z operatorów pocztowych nie spełnił warunków uczestnictwa w konkursie;

3) żaden z operatorów pocztowych nie zapewni realizacji zadań operatora wyznaczonego.

2. Informacja o uznaniu konkursu za nierozstrzygnięty jest wywieszana w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej "Urzędem", oraz zamieszczana na stronie podmiotowej BIP.

3. W przypadku gdy konkurs nie zostanie rozstrzygnięty obowiązki operatora wyznaczonego wykonuje dotychczasowy operator wyznaczony.

4. Prezes UKE określa, w drodze decyzji, okres, na jaki przedłuża dotychczasowemu operatorowi wyznaczonemu wykonywanie obowiązków operatora wyznaczonego, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, kierując się stopniem rozwoju konkurencyjnego rynku usług pocztowych, zakresem obowiązku, o którym mowa w art. 46 ust. 2, koniecznością zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych oraz ich dostępności.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"