Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 77

1. Decyzja Prezesa UKE o wyborze operatora wyznaczonego wygasa w przypadku:

1) wykreślenia operatora wyznaczonego z rejestru;

2) wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności pocztowej przez operatora wyznaczonego;

3) wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy będącego operatorem wyznaczonym.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE, w drodze decyzji, wskazuje operatora pocztowego, który pełni obowiązki operatora wyznaczonego do czasu rozpoczęcia realizacji zadań przez operatora wyznaczonego wybranego w drodze konkursu.

3. Prezes UKE określa, w decyzji, o której mowa w ust. 2, okres, na jaki powierza wykonywanie obowiązków operatora wyznaczonego, nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 3 lata, kierując się stopniem rozwoju rynku pocztowego, zakresem obowiązku, o którym mowa w art. 46 ust. 2, koniecznością zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych oraz ich dostępności.

4. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 2, Prezes UKE bierze pod uwagę:

1) zachowanie ciągłości świadczenia usług powszechnych oraz ich dostępności;

2) zdolność ekonomiczną i techniczną operatora pocztowego do świadczenia usług powszechnych;

3) zdolność operatora pocztowego do wykonywania zadań, w tym na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w zakresie wynikającym z obowiązków operatora wyznaczonego.

5. Decyzja, o której mowa w ust. 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

6. W przypadku gdy żaden z operatorów pocztowych nie spełnia kryteriów, o których mowa w ust. 4, Prezes UKE, w drodze decyzji, wskazuje operatorów pocztowych, którzy pełnić będą obowiązki operatora wyznaczonego, dokonując podziału tego obowiązku według kryterium terytorialnego lub poszczególnych usług powszechnych, w sposób zapewniający brak nakładania się obowiązków świadczenia usług powszechnych. Przepisy ust. 3-5 stosuje się.

7. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 6, operatorzy wyznaczeni są obowiązani do zawarcia, w zakresie niezbędnym dla zachowania interoperacyjności świadczenia usług powszechnych, umów o współpracy, w tym o wzajemnym dostępie do sieci pocztowej, na przejrzystych i niedyskryminujących warunkach.