Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 79

1. Operator wyznaczony, który z przyczyn nieleżących po jego stronie nie będzie mógł dalej świadczyć usług powszechnych, jest obowiązany niezwłocznie poinformować Prezesa UKE o zamiarze zaprzestania świadczenia tych usług, a także o działaniach podjętych dla zachowania ciągłości ich świadczenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE uchyla decyzję o wyborze operatora wyznaczonego.

3. Operator pocztowy nie może zaprzestać świadczenia usług powszechnych do czasu przejęcia ich świadczenia przez nowego operatora wyznaczonego.